Distribution de masques de protection

La Commune de Kayl procèdera à la distribution de masques de protection mis à disposition par le Gouvernement à partir du lundi 20 avril 2020, 9h00. Ces masques seront distribués dans les boîtes à lettre des habitants de Kayl et de Tétange. Chaque habitant recevra cinq masques.

Restez à la maison et en bonne santé!

[LU] D’Gemeng Käl fänkt den Méindeg 20. Abrëll 2020 em 9:00 Auer mam Verdeelen vun den Otemschutzmasken un, déi vun der Regierung zur Verfügung gestallt ginn. Des Masken gi vun der Gemeng an d’Bréifkëschte vun Käl an Téiteng geluecht. All Awunner vun der Gemeng kritt fënnef dëser Masken.

Bleift doheem a gesond!

[DE] Die Gemeinde Kayl wird am kommenden Montag, 20. April 2020 um 9:00 Uhr mit dem Verteilen der von der Regierung zur Verfügung gestellten Atemschutzmasken beginnen. Diese Masken werden in die Briefkästen von Kayl und Tetingen verteilt. Jeder Anwohner erhält fünf Masken.

Bleiben Sie zu Hause und gesund!

 

Si vous n’avez pas reçu vos masques, nous vous prions de nous contacter par mail via commune@kayl.lu.