Le certificat ” Mir sinn eng Fairtade Gemeng” du 26 juin 2017