Loading...

Cours d’appui

Cours d’appui

Relevé des personnes intéressées à donner des cours d’appui (mise à jour : 19.05.2021)

Hues du Loscht däi schoulescht Wësse weiderzeginn? Wa jo, da mell dech bei eis! De Service de l’enfance vun der Käler Gemeng sicht Leit, déi bereet sinn an der Gemeng Käl Nohëllefstonne fir SchülerInnen aus der Grondschoul ze ginn. Wann s du méi al wéi 16 Joer bass, da fëll de Formulaire aus a schéck en u follgend Adress:

Schoulservice Gemeng Käl
Boîte Postale 56
L-3601 Kayl

Däin Numm an déi Fächer déi s du bereet bass ze ënnerriichten, ginn op eng Lëscht geschriwwen déi hei um Site publizéiert gëtt. SchülerInnen, déi deng Hëllef brauchen, kënne sech dann direkt bei dir mellen an de Präis esou wéi d’Auerzäite vun de Nohëllefstonne mat dir ausmaachen.