Journée Nationale de l’Inscription

Journée Nationale de l’Inscription

LU Dir kënnt alleguerten Deel vun enger aktiver an engagéierter Gesellschaft sinn: jonk an eeler Persounen, nei Residenten a Leit, déi scho méi laang hei sinn, Net-Lëtzebuerger a Lëtzebuerger. Dat neit Walgesetz erlaabt et net-Lëtzebuerger Awunner sech direkt wa si am Land ukommen, anzeschreiwen!
Mat Ärer Participatioun bei de Gemengewalen engagéiert Dir Iech fir Iech selwer, fir Är Famill a fir d’Zesummeliewe vun alle Bierger an der Gemeng.

D’Gemeng Käl invitéiert Iech an dësem Zesummenhang op den nationalen Dag vum Aschreiwe fir d’Gemengewalen 2023.
Eise Biergerzenter mécht heifir samschdes, den 18. Mäerz 2023 vun 9 bis 16 Auer seng Diere fir Iech op. Kommt laanscht a schreift Iech an!


DE Sie alle können Teil einer aktiven und engagierten Gesellschaft sein: junge und ältere Menschen, neu Zugezogene und Einheimische, Nicht-Luxemburger und Luxemburger. Das neue Wahlgesetz ermöglicht es allen nicht-luxemburgischen Einwohnern, sich ab dem Datum ihrer Ankunft in Luxemburg eintragen zu lassen! Mit lhrer Teilnahme an den Kommunalwahlen engagieren Sie sich für sich selbst, für lhre Angehörigen und für das Zusammenleben aller Bürger in unserer Gemeinde.

Die Gemeinde Kayl lädt Sie in diesem Zusammenhang zum nationalen Tag der Einschreibung für die Kommunalwahlen 2023 ein.
Unser Biergerzenter macht am Samstag, den 18. März 2023 von 9 Uhr bis 16 Uhr seine Türen für Sie auf. Schauen Sie vorbei und schreiben Sie sich ein!


FR Vous pouvez faire toutes et tous partie d’une société active et engagée: jeunes et personnes âgées, nouveaux arrivants et résidents établis, non-Luxembourgeois et Luxembourgeois. La nouvelle loi électorale permet à tous les résidents non-luxembourgeois de s’inscrire dès leur arrivée dans le pays!
Avec votre participation aux élections communales, vous vous engagez pour vous-même, pour vos proches et le vivre-ensemble de tous les citoyens de la commune.

Dans ce cadre la Commune de Kayl vous invite à la Journée Nationale de l’Inscription en vue des élections communales 2023.
Notre Biergerzenter vous accueille le samedi 18 mars 2023 de 9 heures à 16 heures dans notre administration communale. Rendez-nous visite et inscrivez-vous!


PT Pode fazer parte de uma sociedade activa e comprometida: jovens e idosos, recém chegados e locais, não-Luxemburgueses e Luxemburgueses. A nova lei eleitoral permite a todos os não-Luxemburgueses inscreverem-se agora!
Ao participar nas eleições municipais, está a defender-se a si próprio, à sua família e a convivência entre todos os cidadãos do município.

Neste contexto, o Município de Kayl convida-o para o Dia Nacional de Registra para as eleiçôes municipais de 2023.
O nosso Biergerzenter dá-lhe as boas vindas no sábado, 18 de Março de 2023, das 9h às 16h, na nossa administraçao municipal. Visite-nos e registe-se!

Date

18 Mar 2023
Expiré!

Heure

09:00 - 16:00

Lieu

Administration communale de Kayl