Acte de vandalisme – École JP Nuel

LU D’Gemeng Käl ass Affer vun engem Akt vu Vandalismus ginn: An engem Deel vun der Spillplaz am Haff vun der JP-Nuel-Schoul goufe Befestegungen zerstéiert, déi fir d’Sécherheet an d’Stabilitéit vun der Installatioun gesuergt hunn. Fir eis Kanner ze schützen, ass d’Spillplaz doduerch bis op Weideres ofgespaart.

Mir weisen dorop hin, dass mir als Gemeng Vandalimus an alle Forme schaarf verurteelen an hunn eng offiziell Plainte bei der Police Grand-Ducale eragereecht. Falls Dir Zeie vun dësem Akt sidd oder Informatiounen hutt, déi bei der Identifikatioun vun den Täter kéinten hëllefen, biede mir Iech, Iech direkt un d’Police ze wenden.

Mir soe Merci fir Är Mathëllef an Äre Versteesdemech.

 FR De nouveau le vandalisme devient un sujet actuel dans notre commune : une partie de l’aire de jeux dans la cour de l’école JP. Nuel, indispensable à la sécurité et à la stabilité de l’installation, a été délibérément détruite. Comme la sécurité des enfants ne peut plus être garantie, nous avons décidé de fermer l’aire de jeux jusqu’à nouvel ordre.

En tant qu’administration communale, nous condamnons fermement toute forme de vandalisme. Si vous êtes témoin de ce méfait ou si vous avez d’autres informations qui pourraient nous aider à identifier les responsables, nous vous prions de vous adresser directement à la police. Une plainte officielle a été déposée par notre administration.

Nous vous remercions de votre aide et de votre compréhension.