Bois de chauffage – épuisement du stock

LU Mir weisen dorop hin, dass de Stock u Brennholz opgebraucht ass an d’Gemeng Käl soumat keng weider Bestellunge méi unhuele kann. Mir soen Iech Merci fir Äre Versteesdemech.

FR La limite des stocks disponibles étant atteinte, aucune nouvelle commande de bois de chauffage pour l’année 2024 ne pourra être prise en considération. Merci de votre compréhension.