Bourgmestre honoraire John Lorent

LU Den 30. Januar 2024 huet de Gemengerot dem fréiere Buergermeeschter John Lorent formell den Titel vum Éierebuergermeeschter zougesprach. Dëst op Basis vun enger Entscheedung, déi eestëmmeg am Gemengerot vum 15. November 2023 ugeholl gouf.

Den Här Lorent war vun 1988 u Member vum käler Gemengerot a vun 2005 bis 2021 amtéierende Buergermeeschter vun der Gemeng Käl. Hien huet sech agesat fir eng modern Gemeng ze formen, déi awer zu kengem Zäitpunkt de Bléck op hir Traditiounen a Valeure verléiert.

De Schäffen- a Gemengerot soen dem Här Lorent Merci fir säi laangjäregen an impaktvollen Asaz fir eis Gemeng an hir Bierger.


FR En date du 30 janvier 2024, le conseil communal de Kayl a formellement décerné la distinction honorifique du titre de bourgmestre honoraire à Monsieur John Lorent, décision approuvée à l’unanimité lors de la réunion du conseil communal du 15 novembre 2023.

Monsieur Lorent a été membre du conseil communal à partir de 1988 et a assumé le rôle du bourgmestre de la commune de Kayl de 2005 à 2021. Son héritage est marqué par la volonté de promouvoir une commune moderne, mais qui ne perd à aucun moment de vue ses traditions et ses valeurs.

Le conseil communal remercie Monsieur Lorent pour son engagement au nom de notre commune et de ses citoyen.nes.