Mise à jour CityApp

LU Eng nei Versioun vun der CityApp Kayl steet vun elo un zur Verfügung. Dësen Update kann iwwert déi vireg Versioun vun der CityApp installéiert, oder direkt iwwer follgend Verlinkunge bezu ginn:

Google Play Store

Apple App Store

Mir weisen dorop hin, dass no der Installatioun vun der CityApp Är gewënschte Push-Noriichten nei konfiguréiert musse ginn. Fir Notifikatioune vun den Offall-Asammlungen ze kréien, muss eng Adress aus der Gemeng an den Astellungen (“Mes demandes de ramassage”) definéiert ginn.

Bei Froen zum Fonctionnement vun der CityApp Kayl biede mir Iech, eis iwwer cityapp@kayl.lu ze kontaktéieren.


FR Une nouvelle version de notre CityApp Kayl est désormais disponible. L’installation peut se faire directement depuis la version précédente de l’application ou être lancée via le lien suivant :

Google Play Store

Apple App Store

Nous attirons votre attention sur le fait que vos préférences concernant les messages push doivent être redéfinies. Pour continuer à recevoir des notifications sur les dates d’enlèvement des déchets, il faut définir une adresse de la commune de Kayl dans les paramètres (« mes demandes de ramassage »).

Si vous avez des questions concernant notre CityApp Kayl, nous vous prions de bien vouloir nous contacter via cityapp@kayl.lu.

cityapp1